Xem thời khóa biểu ( K38IE)
Ngày: 4/5/2017
Môn: 
Ôn tập
Vào lúc: 18:00 
Tại: P.305 - 131 Cô Bắc