Xem thời khóa biểu ( K38IE)
Ngày: 4/4/2017
Môn: Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch
Nộp BCTT
Vào lúc: 18:00 
Tại: Văn phòng - 131 Cô Bắc