Xem thời khóa biểu ( K38IE)
Ngày: 3/31/2017
Môn: Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch
Kỹ năng môi giới
Vào lúc: 18:00 
Tại: P.305 - 131 Cô Bắc