Xem thời khóa biểu ( K38IE)
Ngày: 3/27/2017
Môn: Quản lý điều hành sàn giao dịch
Tổ chức quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS
Vào lúc: 18:00 
Tại: P.305 - 131 Cô Bắc