Xem thời khóa biểu ( K38IE)
Ngày: 3/16/2017
Môn: Định giá
Ôn tập + Kiểm tra
Vào lúc: 18:00 
Tại: P.305 - 131 Cô Bắc