Xem thời khóa biểu ( K38IE)
Ngày: 3/10/2017
Môn: 
Phòng chống rửa tiền
Vào lúc: 18:00 
Tại: P.305 - 131 Cô Bắc