Xem thời khóa biểu ( K38IE)
Ngày: 2/17/2017
Môn: 
Thị trường bất động sản
Vào lúc: 18:00 
Tại: P.305 - 131 Cô Bắc